About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Công nhận Biên tập viên: Võ Phước Giàu


BAN BIÊN TẬP LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.banbiêntậpangiang.vn
Email: quantri.lienchiangiang@gmail.com
 THÔNG BÁO CÔNG NHẬN BIÊN TẬP VIÊN

Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Ban biên tập Liên chi hội sinh viên An Giang xin thông báo đến các đơn vị có liên quan về cơ cấu Ban biên tập. Ban biên tập sẽ bổ sung cơ cấu ở vị trí Biên tập viên.

Họ và tên: Võ Phước Giàu
Sinh viên khóa 38 – chuyên ngành Luật
Điện thoại: ***
Là hội viên đơn vị Thoại Sơn – Châu Thành.
Tiếp nhận nhiệm vụ từ ngày 01/03/2014 nhiệm kì 2013-2014.

Nay Ban biên tập thông báo đến các đơn vị mong các đơn vị hỗ trợ thành viên Ban biên tập hoàn thành nhiệm vụ.


BAN BIÊN TẬP.
Tags :